جدول راهنما

توجه:

با توجه به تغییرات در مبحث نهم بزودی محاسبات بروز خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

جدول میلگرد های تقویتی برای خرپاهای استاندارد ماشینی با ترکیب دو میلگرد پائین و یک میلگرد بالا مطابق با جدول شماره 117،118 نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

  • 1- میلگرد از نوع کششی با تنش تسلیم (fy) حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
  • 2- در صورت لزوم می توان از سطح مقطع معادل در جدول استفاده نمود.
  • 3- کنترل حداقل و حداکثر مجاز سطوح مقطع میلگرد و کنترل تنش برشی بتن بر عهده استفاده کننده جدول می باشد.
  • 4- میله گردهای تقویتی باید حتما دارای تنش تسلیم حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشند.
  • 5- نسبت طول دهانه به ضخامت سقف بر اساس نوع سقف و نحوه اجرا باید توسط مجری کنترل شود.
  • 6- برای دهانه های بالای 7 متر باید از تیرچه مضاعف استفاده شود.


جدول راهنمای میلگرد تقویتی