جدول راهنما

جدول میلگرد های تقویتی برای خرپاهای استاندارد ماشینی با ترکیب دو میلگرد پائین و یک میلگرد بالا مطابق با جدول شماره ۱۱۷،۱۱۸ نشریه شماره ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

  • ۱- میلگرد از نوع کششی با تنش تسلیم (fy) حداقل ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
  • ۲- در صورت لزوم می توان از سطح مقطع معادل در جدول استفاده نمود.
  • ۳- کنترل حداقل و حداکثر مجاز سطوح مقطع میلگرد و کنترل تنش برشی بتن بر عهده استفاده کننده جدول می باشد.
  • ۴- میله گردهای تقویتی باید حتما دارای تنش تسلیم حداقل ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشند.
  • ۵- نسبت طول دهانه به ضخامت سقف بر اساس نوع سقف و نحوه اجرا باید توسط مجری کنترل شود.
  • ۶- برای دهانه های بالای ۷ متر باید از تیرچه مضاعف استفاده شود.


جدول راهنمای میلگرد تقویتی