جدول راهنما

توجه:

با توجه به تغییرات در مبحث نهم بزودی محاسبات بروز خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

جدول میلگرد های تقویتی برای خرپاهای استاندارد ماشینی با ترکیب دو میلگرد پائین و یک میلگرد بالا مطابق با جدول شماره 117،118 نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

  • 1- میلگرد از نوع کششی با تنش تسلیم (fy) حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
  • 2- در صورت لزوم می توان از سطح مقطع معادل در جدول استفاده نمود.
  • 3- کنترل حداقل و حداکثر مجاز سطوح مقطع میلگرد و کنترل تنش برشی بتن بر عهده استفاده کننده جدول می باشد.
  • 4- میله گردهای تقویتی باید حتما دارای تنش تسلیم حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشند.
  • 5- نسبت طول دهانه به ضخامت سقف بر اساس نوع سقف و نحوه اجرا باید توسط مجری کنترل شود.
  • 6- برای دهانه های بالای 7 متر باید از تیرچه مضاعف استفاده شود.


جدول راهنمای میلگرد تقویتی


ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
ناظران محترم
آیا میدانید استفاده از مصالح استاندارد براساس مقررات ملی ساختمان اجباری میباشد و مهندسین ناظر وظیفه انجام این مطابقت را بر عهده دارند و در صورت بروز هرگونه پیامدی وظیفه پاسخگویی بر عهده مهندسین ناظر می باشد
Thank You. We will contact you as soon as possible.
آیا میدانید استفاده از مصالح استاندارد براساس مقررات ملی ساختمان اجباری میباشد و مهندسین ناظر وظیفه انجام این مطابقت را بر عهده دارند و در صورت بروز هرگونه پیامدی وظیفه پاسخگویی بر عهده مهندسین ناظر می باشد
نمایشگاه ایران تبریز