استانداردها

استاندارد های سال ۹۷

استاندارد سال ۹۷ کارخانه تبریز

استاندارد 97 واحد تولیدی مصالح ساختمانی اتحاد بناب - واحد تبریز

استاندارد سال ۹۷ کارخانه بناب

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 97 کارخانه بناب

پروانه: ۶۰۴۸۷۳۳۹۴۸
فرآورده: خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک خرپای تیرچه,
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
واحد تولیدی: تولید مصالح ساختمانی اتحاد بناب واحد تبریز

پروانه: ۶۰۲۷۹۴۴۹۰۸
فرآورده: خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک خرپای تیرچه, , خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک تیرچه,
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
واحد تولیدی: شرکت تولیدی مصالح ساختمانی اتحاد بناب (واحد بناب)

استانداردهای سال ۹۴

استاندارد سال ۹۴ کارخانه بناب

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 94 کارخانه بناب

استاندارد سال۹۴ کارخانه تبریز

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 94 کارخانه تبریز

جداول استاندارد

جدول تیرچه های مسکونی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان
جدول تیرچه های اداری مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان
جدول تیرچه های تجاری مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان
جدول تیرچه های پارکینگ مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان
سطح مقطع میلگرد کششی مورد نیاز تاییده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان
توصیه های مربوط به اجرای کلاف میانی