استاندارد و گواهینامه ها

گواهینامه فنی سال 98 از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
تنها دارنده گواهینامه فنی از وزارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
تنها دارنده گواهینامه فنی از وزارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
پروانه بهره برداری شرکت اتحاد از وزارت صنعت،معدن و تجارت
جدول تیرچه های مسکونی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان
جدول تیرچه های تجاری مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان
جدول تیرچه های اداری مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان
جدول تیرچه های پارکینگ مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان
سطح مقطع میلگرد کششی مورد نیاز تاییده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان
توصیه های مربوط به اجرای کلاف میانی
استاندارد 97 واحد تولیدی مصالح ساختمانی اتحاد بناب - واحد تبریز
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 94 کارخانه بناب
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 97 کارخانه بناب
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 94 کارخانه تبریز
گواهی تاییدیه استاندارد تیرچه طبق استاندارد ملی ایران 1-2909
تاییدیه تیرچه صنعتی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی