درگاه پرداخت شرکت اتحاد بناب

شما مشتریان گرامی می توانید جهت واریز مبلغ مورد نظر به حساب شرکت اتحاد بناب از طریق فرم زیر مبلغ مورد نظر را مشخص کرده و در ادامه از طریق درگاه بانکی آن را واریز نمایید. لطفاً پس از پرداخت رسید دیجیتالی خود را ذخیره نمایید.

نام پرداخت کننده
شماره سفارش
مبلغ  ریال